Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Následující obchodní podmínky se vztahují na elektronický obchod (e-shop), dostupný na adrese www.cyklopejcha.cz, jehož provozovatelem je Miloš Pejcha. Obchodní podmínky doplňují smlouvu, kterou uzavírá zákazník s prodávajícím.
E-shop Cyklo Pejcha je specializovaným obchodem s jízdními koly a cyklistickým zbožím.

Identifikační údaje

Název: Miloš Pejcha
Sídlo a místo podnikání: Staré Jesenčany 67, 530 02 Staré Jesenčany, Česká republika
IČ: 66259754
DIČ: CZ7509113304
Živnostenský list vydal Magistrát města Pardubic, č.j. ŽÚ/11/12832/Nod.

Kontaktní údaje

Cyklo Pejcha
Sídlo provozovny: Chrudimská 145, 530 02 Pardubice, Česká republika
Telefon: +420 603 103 500
E-mail: info@cyklopejcha.cz

Vymezení právních vztahů

Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem – spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravenými, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění – občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a platnými předpisy upravujícími vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem. Případné úpravy těchto podmínek, které musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma smluvními stranami písemnou formou.

Vymezení zákazníků

Zákazník, který je spotřebitelem, uzavírá a plní kupní smlouvu v podobě spotřeby zboží. Nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Způsob nákupu

V e-shopu Cyklo Pejcha lze nakupovat s registrací i bez registrace. Zákazník, který je spotřebitelem, se nemusí ke koupi zboží registrovat.

Cena zboží

Ceny uvedené v seznamech produktů e-shopu jsou uvedeny včetně DPH 21 %. V detailu a objednávce je uvedena cena jak bez DPH, tak s DPH 21 %. K ceně může být připočtena cena za platbu a dopravu dle zákazníkem zvoleného způsobu platby a dopravy.

Cena jízdních kol - v eshopu je uvedena koncová celková cena, která se skládá z ceny kola ( DPH 21% ) a ceny servisu cca 10% z koncové ceny kola ( DPH 10%).

Cena elektrokola - v eshopu je uvedena koncová celková cena (kolo, baterie, nabíječka), která se skládá z ceny elektrokola (DPH 21%), recyklačního poplatku 35,-Kč a ceny servisu cca 10% z koncové ceny ( DPH 10%).

Vznik kupní smlouvy

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Neznalost obchodních podmínek zákazníka neomlouvá.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem.  Prodávající zašle na základě objednávky zákazníkovi informace o stavu dodání objednaného zboží.

Zboží odebrané z e-shopu zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení. Okamžikem platby se rozumí při bezhotovostní platbě připsání kupní ceny (včetně poštovného, balného, přepravného) na účet prodávajícího. Vlastnické právo na zboží přechází na zákazníka ke dni převzetí, respektive zaplacení finanční částky za objednávané zboží.

Prodávající ke každé vyřizované objednávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky s vyznačením DPH. Daňový doklad (faktura) současně slouží jako dodací a záruční list. Prodávající nenese odpovědnost za špatně uvedené kontaktní údaje zákazníkem, které znemožní dodání objednávky.

Podmínky dodání zboží a platby

Prodávající se snaží doručit objednané zboží zákazníkovi v co nejkratším termínu. O způsobu a termínu dodání informuje prodávající zákazníka e-mailem. V případech, kdy objednané zboží není dočasně na skladě vinou odprodání předchozí objednávky, případně ani výrobce či jiný dodavatel nebude mít objednané zboží aktuálně k dispozici, prodávající učiní veškerá opatření, aby bylo objednané zboží dodáno zákazníkovi co nejdříve.

Zboží bude v rámci ČR dopraveno k zákazníkovi maximálně za 24 hodin od potvrzení expedice objednávky prodávajícím. Poštovné se odvíjí od zvoleného typu platby a dopravy.

Možnosti dodání zboží

  • Převzetí osobně
  • Přepravní služba (Česká pošta nebo PPL)

Možnosti platby za zboží

  • Platba hotově na prodejně
  • Platba kartou na prodejně
  • Platba dobírkou
  • Platba převodem na účet

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí objednaného zboží. V takovém případě je zákazník povinen svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží a zboží vrátit kompletní v nepoškozeném stavu včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod. společně s dokladem o koupi zboží. V případě vrácení použitého, nekompletního, nebo poškozeného zboží, má prodávající nárok na vrácení částky snížené o nutné náklady na uvedení zboží do původního stavu. Zákazník může zboží vrátit prodávajícímu osobně na adrese provozovny uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo zasláním zboží poštou na stejnou adresu. Kupní cena je vrácena výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet zákazníka.

Uplatní-li zákazník toto právo, má prodávající povinnost uhradit zákazníkovi vynaložené finanční prostředky ve výši kupní ceny objednávaného zboží a ceny dopravy dle nejnižší aktuální sazby dopravce. Prodávající nemá povinnost uhradit náklady zákazníka spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit vynaloženou finanční částku za zakoupené zboží zákazníkovi nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží prodávajícímu.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba

Záruční doba pro objednávané zboží se řídí platným občanským zákoníkem, konkrétně § 2165 zákona č. 89/2012 Sb. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží a končí přesně po 24 měsících od převzetí zboží. Ze strany prodávajícího může být stanovená záruční doba prodloužena, odpovídá-li to parametrům výrobku. Záruční doba se vždy prodlužuje po dobu, během které bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo pokud byla vyměněna část výrobku, začne běžet nová záruční doba k výrobku, respektive k jeho nové části.

Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

  1. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jimi byl výrobek opatřen. Pokud je zákazník zároveň spotřebitelem, nezaniká záruka jako celek, ale zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v souvislosti s porušením ochranných nálepek.
  2. Neodbornou instalací, zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem.
  3. Poškozením přírodními živly či násilnými útoky třetích osob.
  4. Poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Reklamace při převzetí výrobku

V případě, kdy zboží není při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li tento postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Rozporem s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované či není v odpovídajícím množství, hmotnosti apod.

Reklamace v záruční lhůtě

Při zjištění vady výrobku má zákazník právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně prodávajícímu oznámit, že převzatý výrobek vykazuje vadu, a sdělit, jakým způsobem se vada projevuje. Jde-li o vadu odstranitelnou, má zákazník právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Pokud tento postup není možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

K uplatnění reklamace je nutné, aby zákazník zaslal společně s výrobkem (v obalu, který brání poškození při jeho přepravě) také kopii faktury či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího. Za den uplatnění reklamace je považován den doručení reklamovaného zboží a dokladu na adresu prodávajícího.

Prodávající vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

O reklamaci rozhoduje prodávající obratem, ve složitých případech do tří pracovních dní. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má zákazník také právo na úhradu nutných nákladů k tomuto odstoupení.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládaní s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v e-shopu dává zákazník prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a údajů o svých učiněných nákupech. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními daty zákazníků důvěrně, veškeré údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího.

Osobní údaje získané prodávajícím v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou dále poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům uvedených v rámci koupě zboží v e-shopu a jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má kdykoliv právo požádat prodávajícího o vymazání svých osobních údajů z databáze. Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kontaktujte prodávajícího na e-mailu info@cyklopejcha.cz.

Komunikace

Veškeré náklady na komunikaci se řídí běžnými tarify operátora.

Platnost a účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti dne 5. 12. 2011.
Revize obchodních podmínek proběhla k 1. 1. 2014 dle platného zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku.

Zpět do obchodu
×

Splátková kalkulačka ESSOX